Informacje ogólne


Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie – określających podstawę programową wychowania przedszkolnego, a w szczególności :
– wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
– sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
– współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do pojęcia nauki w szkole;

Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty, cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wybranego programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez uprawnione organy lub programu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

Przedszkole organizuje naukę religii (w najstarszych grupach) oraz dopuszcza umieszczenie symboli religijnych w salach zajęć i innych pomieszczeniach przedszkolnych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka :
– prowadzi pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym oraz wyrównawczą z dzieckiem mającym trudności,
– udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej wychowankom i ich rodzicom (pedagogizacja rodziców)

Ponadto nasza placówka jest miejscem:
– tworzenia rzeczywistych warunków do pracy nad sobą,
– autentycznej działalności wychowawczej opartej na współdziałaniu nauczyciela
i wychowanka,
– osiągania sukcesu na miarę swoich możliwości,
– gdzie każde dziecko czuje się bezpiecznie i ma prawo oczekiwać pomocy i udzielać jej swoim kolegom,
– swobodnej ekspresji, w której jest respektowane prawo do wolności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
– gdzie żaden wysiłek dziecka nie zostanie zlekceważony lub przekreślony.


 Powrót do strony głównej