Nasze zasady


Miejskie Przedszkole „Bajka” respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach:
– przyrodniczym;
– społecznym;
– ekonomicznym;
– kulturowym.
Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
Nasi wychowankowie wdrażani są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Dzieci obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia
i zaspokojenia potrzeb.
Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.

Nasi podopieczni uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje:
– dobro;
– piękno;
– prawdę;
– miłość;
– przyjaźń;
– współdziałanie;
– szacunek;
– zdrowie;
– przyrodę;
– ojczyznę.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.
Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.


Powrót do strony głównej