Organizacja pracy


ORGAN PROWADZĄCY:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4,
19-300 Ełk,

ORGAN NADZORUJĄCY:
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie,
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
11-041 Olsztyn,

ORGANY PRZEDSZKOLA:
1. Dyrektor przedszkola
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:
1. Rok szkolny zaczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw zatwierdzonych przez organ prowadzący.
3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo- osłuchania z językiem angielskim jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
– z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
– z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
6. Placówka nasza pełni dyżur  w każde wakacje – lipiec lub sierpień, pracując także w godzinach 6:00-17:00.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA:
1. Dzieciom przebywającym w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, przedszkole zapewnia 3 posiłki.
2. Koszt wyżywienia, o którym mowa w pkt. 1 pokrywają rodzice.
3. Wysokość opłat za posiłki określana jest przez dyrektora przedszkola i uwarunkowana zapewnieniem wartości kalorycznych określonych odrębnymi przepisami.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:
Opłata za świadczenia określana jest w Uchwale nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2013 r. poz. 3318).

Usługi świadczone przez Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku uwzględniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -13:00.

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę zajęć w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć z realizacji podstawy programowej. Są to:
– zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich, innowacyjnych, służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci;
– zajęcia opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci;
– zabawy aktywizujące oraz badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
– zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dzieci;
– gry i zabawy tematyczne, wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny;
– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
– zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych

Opłata za wyżywienie wynosi: stawka dzienna 5,00 zł x ilość dni żywienia w miesiącu.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie aktualnych cen rynkowych.


Uprzejmie informujemy, że termin wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka
w przedszkolu upływa 15-go dnia każdego miesiąca. 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy przedszkola
w PKO Banku Polskim S.A,. O 1. w Ełku:
91 1020 4724 0000 3502 0076 0132

Tytuł opłaty powinien zawierać:imię i nazwisko dziecka, nazwę miesiąca oraz nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA:
Zapisy do przedszkola rozpoczynają się w miesiącu marcu danego roku szkolnego. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie znowelizowanej dnia 06. grudnia 2013 r. Ustawie o systemie oświaty ( Dz. U. z dn. 03.01.2014 r. , poz. 7). Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola – jako druk ujednolicony, zawierający podstawowe dane o dziecku i rodzinie jest do pobrania w placówce oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Ełku.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszej placówki składają pisemne deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych umieszczone są na tablicy ogłoszeń. Pierwsze zebranie z „nowymi” rodzicami organizowane jest w czerwcu. Dzieci nowoprzyjęte do Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku maja prawo odwiedzać przedszkole w uzgodnionym terminie, tj. w czasie zaplanowanych „dni otwartych”.


Powrót do strony głównej